utorok 16. novembra 2010

Neočakávane veľký záujem o interaktívne prednásky pre žiakov a študentov

Dvakrát do týždňa sa konajú v Centre pomoci Ligy proti rakovine v Bratislave prednášky zamerané na prevenciu. Tento projekt realizuje Liga proti rakovine ako jednu zo svojich preventívnych aktivít určených mladým ľuďom. Interaktívne prednášky sa konajú každý týždeň vo štvrtok od 8.00 - 11.30h a v piatok od 8.00 - 13.30h, určené sú práve študentom základných a stredných škôl v Bratislave.  


Cieľom preventívnych prednášok je práve mladých ľudí upozorniť na prevenciu a potrebu zdravého životného štýlu, pretože práve u tejto cieľovej skupiny na vytvárajú návyky pre ďalší „dospelý život“. Žiaci a študenti sa dozvedia užitočné informácie o zdravom životnom štýle, ale aj informácie o nádorových ochoreniach a vplyvoch, ktoré ich môžu vyvolať, získajú poznatky o možnostiach predchádzania ochoreniu, praktické informácie o komunikácii s onkologickým pacientom.

Školy si pre svojich študentov môžu vybrať dva základné okruhy: „Zdravý životný štýl“, „Fajčenie“. Tematický okruh „Zdravý životný štýl“ je venovaný všeobecne problematike zdravia, životného štýlu, jeho vzťahu k vzniku onkologických ochorení. Dôležitými témami sú aj výživa, pohybová aktivita, zvládanie stresu ako každodennej súčasti dneška. Záverečná časť sa venuje negatívnym vplyvom fajčenia, pitia alkoholu a zneužívania nelegálnych drog. V okruhu „Fajčenie“ sa kladie dôraz najmä na škodlivé následky fajčenia, venuje sa problematike dôvodov, prečo mladí ľudia začínajú fajčiť, problematike zloženia cigaretového dymu, negatívnym účinkom aktívneho i pasívneho fajčenia. Pozornosť sa venuje aj liečbe tabakovej závislosti a dôležitosti prevencie.


Všetky prednášky sú interaktívne a skúsení pedagógovia pri nich využívajú nielen klasický výklad, ale aj dialóg, hru a testy. Podmienkou ich realizácie je neprítomnosť vyučujúceho na prednáškach, čo umožňuje väčšiu otvorenosť študentov a tým aj možnosť aktívnejšieho pôsobenia voči známym a rozšíreným negatívnym javom, ktoré majú vplyv na vznik onkologických ochorení.

Z dôvodu čo najlepšieho priblíženia problematiky viacerým ročníkom sú žiaci a študenti rozdelení na skupiny podľa veku, t.j. samostatne sa konajú prednášky pre 8. a 9. ročníky základných škôl, ako aj pre jednotlivé ročníky (1. až 4.) stredných škôl.

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára