štvrtok 14. februára 2013

Konkrétne otázky pre právnu poradňu


Predstavujeme vám poradňu blogu centier pomoci ako stalu rubriku v menu na l'avej strane. Dnes Právne poradenstvo

1)Pracovala som v jednej nemenovanej spoločnosti 17 rokov, keď som prvý raz ochorela a stala som sa onkologickou pacientkou. Po ročnej PN-ke som sa vrátila do práce. Bola som na čiastočnom invalidnom dôchodku. Odpracovala som pol roka. Zomrel mi manžel a choroba sa mi vrátila. Po ďalšej ročnej PN-ke som sa opäť vrátila do práce. To som bola už na plnom invalidnom dôchodku. Vždy som sa vracala na tú istú pracovnú pozícii ako pred ochorením. Odpracovala som 2 roky a to už bez žiadnej PN-ky. No čo bol pre mňa šok - koncom novembra mi zamestnávateľ oznámil, že z dôvodu znižovania stavu zamestnancov ma k 1.12.2012 prepúšťa. Dal mi na výber buď odchod s 3 mesačnou výpovednou lehotou alebo odchod do invalidného dôchodku. Kedže druhá možnosť bola pre mňa výhodnejšia „odišla“ som po 22 rokoch do plného invalidného dôchodku .

Zaujímalo by ma či organizácie nie sú povinné zo zákona zamestnávať ľudí so zdravotným postihnutím . V mojom prípade keď som ZŤP a samoživiteľka či sa na mňa nevzťahuje „ochrana“. A či zamestnávateľ postupoval správne.

Ďakujem Jana H.

Odpoveda Mgr. Marek Prityi, AK Kvasňovský & Partners:

Vo Vašom prípade je podstatný dôvod, pre ktorý s Vami zamestnávateľ ukončil pracovný pomer. V zmysle príslušných ustanovení Zákonníka práce je zamestnávateľ oprávnený dať zamestnancovi so zdravotným postihnutím výpoveď len s predchádzajúcim súhlasom úradu práce, sociálnych vecí a rodiny, v opačnom prípade je výpoveď neplatná. Tento súhlas sa ale nevyžaduje v prípade, ak bolo prijaté písomné rozhodnutie zamestnávateľa o znížení stavu zamestnancov s cieľom zabezpečiť efektívnosť práce. V prípade, ak sa teda jednalo o postup zamestnávateľa na základe rozhodnutia o znížení stavu zamestnancov s cieľom zabezpečiť efektívnosť práce, je jeho postup možné považovať za legálny a legitímny.

Odpoveď na otázku týkajúcu sa povinnosti zamestnávateľa zamestnávať občanov so zdravotným postihnutím závisí od počtu osôb, ktoré zamestnávateľ zamestnáva. V zmysle príslušných zákonných ustanovení je zamestnávateľ povinný zamestnávať občanov so zdravotným postihnutím v prípade, ak zamestnáva najmenej 20 zamestnancov a ak úrad práce, sociálnych vecí a rodiny vedie v evidencii uchádzačov o zamestnanie občanov so zdravotným postihnutím v počte, ktorý predstavuje 3,2 % z celkového počtu jeho zamestnancov. V prípade, ak zamestnávateľ zamestnáva občana so zdravotným postihnutím, ktorý má pre dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav pokles schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť vyšší ako 70 %, tak sa tento zamestnanec na účely plnenia povinného podielu zamestnávania občanov so zdravotným postihnutím započítava, ako keby zamestnával troch takých občanov. Ak zamestnávateľ nesplní túto svoju povinnosť, predpokladá zákon sankciu v podobe povinného odvodu na účet úradu práce sociálnych vecí a rodiny za každého zamestnanca, ktorý mu chýba do splnenia podielu povinného počtu občanov so zdravotným postihnutím.

Jednou z možností, nie však povinností zamestnávateľa, ktoré zamestnávateľovi zákon ponúka je možnosť zriadiť chránenú dielňu alebo chránené pracovisko za účelom zamestnávania občanov so zdravotným postihnutím. Táto možnosť sa týka občanov so zdravotným postihnutím, ktorým nie je možné poskytnúť vhodné zamestnanie na iných pracoviskách. Atraktivitu tejto možnosti pre zamestnávateľa môže zvýšiť aj poskytnutie príspevku zo strany úradu práce, sociálnych vecí a rodiny, ktoré je ale podmienené splnením zákonných kritérií. Na záver je možné konštatovať, že zamestnávanie občana so zdravotným postihnutím je pre zamestnávateľa výhodné aj z hľadiska nižšieho odvodového zaťaženia v porovnaní so zdravým zamestnancom, predovšetkým v oblasti nemocenského poistenia a poistenia v nezamestnanosti.

Zákon č. 5/2004 Zb. o službách zamestnanosti, § 63, ods.1, písm. d)
Zákon č. 5/2004 Zb. o službách zamestnanosti, § 63, ods.2

2)... Začalo to nesprávnym posúdením mojej miery poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť. Kde mi bola stanovená na 45%. Posudkovú lekárku potom pre jej nesprávne posudzovanie pacientov preradili na inú pracovnú pozíciu ako som sa potom dozvedela, ale so mnou sa už ,,vlieklo,, ňou dané posúdenie môjho zdravot. stavu. Tak som sa dostala až na Najvyšší súd Slovenskej republiky, ktorý zase len posudzoval to, či som bola posúdená sociálnou poisťovňou podľa daných predpisov... Nikto neprizeral na doložené USG sleziny, podľa ktorého sa miera poklesu zvyšuje.. Sudkyňa nemala poznatky ani o tom, čo je trombocyt, ale najviac ma zarazilo to, čo mi bolo napísané do rozsudku, citujem ,, pochybnosti navrhovateľky o tom, že jej zdravotný stav nebol v konaní správne posúdený, odvolací súd považoval za nedôvodné, vyvolané len jej subjektívnym presvedčením, čo však nezakladá dôvod na spochybnenie správnosti objektívnych skutkových zistení a záverov prijatých v konaní. ... ,,Proti tomuto rozsudku nie je prípustný opravný prostriedok. Môj ošetrujúci primár nemohol tomuto ,,vysvetleniu,, uveriť. Je to smutné, lebo chorobu si nevyberáš, ale s takýmto bezcitným spôsobom jednania ľudí som sa ešte nestrela. S touto chorobou ( esenciálna tombocytémia ) bojujem už od roku 1996, ak nerátam detskú hematológiu, kde som sa liečila od roku 1993. Užívam Roferon vo vysokých dávkach a Tromboreductin. Nedávno mi bola vykonaná trepanobiopsia, ktorá potvrdila už aj 1. štádium fibrózy.
Chcela som sa len opýtať, či je možné prehodnotiť nanovo mieru poklesu vykonávať zárobkovú činnosť, aký je postup. Alebo mi nič iné neostáva iba sa s tým zmieriť. Myslím s rozhodnutím soc. poisťovne, súdu.... pretože oni ma nevyliečia a ani nezoberú silu bojovať s touto chorobou. Asi som sa veľmi rozpísala, dúfam, že aj dostatočne na pochopenie danej veci. Môj príjem predstavuje teraz po zvýšení 119,70€. Z toho vyplýva aj problém s úverom, resp. v poisťovni ma doteraz nechceli poistiť, pretože som riziková, som onkologický pacient, myslím, že teraz sa to už zmenilo, ale musíme si priplácať viac ako zdravý človek. Jednoducho choroba mi určite veľmi ovplyvňuje môj život ...

Ďakujem za to, že som Vám mohla napísať, a možno aj týmto príspevkom pomôcť niekomu, kto ma podobný problém ako ja... a ak nie, tak som sa aspoň ,, vyžalovala ,, ... Prajem všetko dobré do nového roka, hlavne veľa zdravia.

S pozdravom Oľga M.

Odpoveda Mgr. Marek Prityi, AK Kvasňovský & Partners:

Na základe opisu Vašej situácie je možné konštatovať, že sa jedná o dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav, vzhľadom na skutočnosť, že pokles schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť trvá dlhšie ako jeden rok. Zákon hovorí, že je možné opätovne prehodnotiť dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav, ak sa predpokladá zmena vo vývoji zdravotného stavu a zmena schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť.

Zákonnou povinnosťou posudkového lekára je posudzovať pri kontrolných lekárskych prehliadkach zdravotný stav, schopnosť vykonávať zárobkovú činnosť a pracovnú schopnosť poistenca, a to v lehote určenej pri predchádzajúcom posudzovaní alebo aj skôr, ak zistí posudkovo významné skutočnosti, ktoré odôvodňujú vykonanie kontrolnej lekárskej prehliadky, alebo na podnet inej fyzickej osoby alebo právnickej osoby. Vo Vašom prípade, keďže sa jedná o zhoršenie zdravotného stavu, čo predstavuje v zmysle vyššie uvedeného posudkovo významnú skutočnosť, sa podľa môjho názoru otvára priestor pre kontrolnú lekársku prehliadku za účelom prehodnotenia zdravotného stavu a schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť. Štandardne by rozhodnutie Sociálnej poisťovne o priznaní invalidného dôchodku malo obsahovať zmienku o možnosti podať žiadosť o opätovné posúdenie invalidity v prípade, ak by v budúcnosti došlo k zhoršeniu Vášho zdravotného stavu, ktoré by odôvodňovalo stanovenie vyššej miery poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť alebo zmenu rozhodujúceho zdravotného postihnutia. Vo Vašom prípade by takáto žiadosť prichádzala do úvahy z dôvodu preukázateľného zhoršenia Vášho zdravotného stavu. Vzhľadom na povinnosť posudkového lekára zakotvenú spolupracovať pri posudzovaní zdravotného stavu s praktickým a ošetrujúcim lekárom by bolo možné považovať takúto žiadosť spolu s priloženými podkladmi zo strany Vášho ošetrujúceho lekára podporujúcimi tvrdenia v nej obsiahnuté za schodnú cestu smerujúcu k prehodnoteniu Vášho zdravotného stavu a schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť. Berúc do úvahy aj rozhodnutie Najvyššieho súdu, je podanie novej žiadosti o opätovné posúdenie invalidity pravdepodobne najvhodnejšou cestou.

Zákon č. 461/2004 Zb. o sociálnom poistení, § 70
Zákon č. 461/2004 Zb. o sociálnom poistení, §153
zákon č. 461/2004 Zb. o sociálnom poistení, §153

3)V súvislosti s liečbou rakoviny prsníka mám preukaz ZŤP. Momentálne si aktívne hľadám nové zamestnanie, ale mám problém, že vo všeobecnosti i v súčasnej ekonomickej situácii považujú zamestnávatelia ZŤP za negatívum. Musím potenciálneho zamestnávateľa upozorniť na pohovore, že mám ZŤP alebo to môžem zamlčať aspoň do obdobia skončenia skúšobnej doby?
Môže sa pri pohovore do zamestnania môj potenciálny zamestnávateľ pýtať na moje ochorenie a zdravotný stav? Čo všetko môžem zamlčať?

Odpoveda Mgr. Marek Prityi, AK Kvasňovský & Partners:

Zdravotný stav by vo všeobecnosti nemal byť obmedzením pri hľadaní zamestnania, vzhľadom na to, že Zákonník práce v kombinácii s antidiskriminačným zákonom diskrimináciu na základe nepriaznivého zdravotného stavu zakazuje. Napriek tomu je pri hľadaní zamestnania vhodné upriamiť pozornosť na druh vykonávanej práce, vzhľadom na to, že vykonávanie niektorých druhov prác môže požadovať zodpovedajúci zdravotný stav zamestnanca. V tejto súvislosti je vhodné poukázať na ustanovenia antidiskriminačného zákona , ktoré podmienku zdravotnej spôsobilosti pri určitých zamestnaniach alebo podmienky výkonu určitých činností v zamestnaní, ak to povaha zamestnania vyžaduje, nepovažujú za diskrimináciu, ale za objektívne odôvodnené rozdielne zaobchádzanie. Podmienku zodpovedajúceho zdravotného stavu, predpokladá za určitých okolností pri prijatí do zamestnania aj Zákonník práce, keď vo svojich ustanoveniach uvádza, že v prípadoch ustanovených osobitnými predpismi môže zamestnávateľ uzavrieť pracovnú zmluvu len s osobou zdravotne spôsobilou na výkon tejto práce. Pre zamestnávateľa môže byť vedomosť o zdravotnom stave uchádzača dôležitá aj z toho dôvodu, že mu Zákonník práce ukladá povinnosť zamestnávať zamestnanca so zdravotným postihnutím na vhodných pracovných miestach, prípadne mu zriadiť za účelom jeho zamestnania chránenú dielňu alebo chránené pracovisko.

Povahu práce, ako i vyššie uvedené skutočnosti je teda vhodné zobrať pri uchádzaní sa o pracovné miesto a pracovnom pohovore do úvahy. Otázky týkajúce sa zdravotného stavu uchádzača o zamestnanie sú v zmysle vyššie uvedeného prípustné v prípade, ak takáto informácia úzko súvisí s pracovnou pozíciou, o ktorú ma uchádzač o zamestnanie záujem, v opačnom prípade by ju bolo možné označiť za diskriminačnú. V prípade, ak je takáto otázka vzhľadom na pracovnú pozíciu relevantná, je dobré odpovedať pravdivo, ale nie je potrebné zachádzať do podrobností.1 komentár:

  1. dnes som super nadšený. Videl som komentáre od ľudí, ktorí už dostali pôžičku od LAPO M-F, takže som sa rozhodol požiadať na základe populárnych odporúčaní a len pred pár hodinami som na svojom účte potvrdil celkovú sumu 28 500 eur. Toto je naozaj skvelá správa a odporúčam každému, kto potrebuje skutočnú pôžičku, aby požiadal o svoju e-mailovú adresu: lapofunding960@gmail.com
    Whatsapp +447883183014

    OdpovedaťOdstrániť